Wijziging van de kredietovereenkomst

On August 26, 2010, in Hoe Kiezen, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

Overschrijdingen

Overschrijdingen zijn mogelijk in het geval van de kredietopening. U neemt een bepaald bedrag op en de toegestane kredietlijn blijkt overschreden.

Officieel is dit verboden. Tenzij u dit uitdrukkelijk en voorafgaandelijk aanvraagt voor een periode van maximum 45 dagen.

Mocht het onaangekondigd gebeuren, moet de kredietverstrekker de kredietopnemingen opschorten en het bedrag van de overschrijding binnen de 45 dagen terugeisen. Wordt hier niet aan voldaan, dan stelt de kredietgever een einde aan de lopende overeenkomst. Hij maakt dan eventueel een nieuw contract op met een verhoogd kredietbedrag.

Betalingsmoeilijkheden

Schuldbemiddeling

U raakt in de problemen en krijgt betalingsmoeilijkheden? Neem dan direct contact op met de financiële instelling waarbij u een krediet lopen hebt. Leg de toestand uit en verzoek om betalingsuitstel.

Lukt dit niet, vraag dan raad bij een erkend schuldbemiddelaar. Dat kan een advocaat, gerechtsdeurwaarder, notaris, een overheidsinstantie als het OCMW of een privédienst als een vzw zijn. De schuldbemiddelaar maakt een overzicht van uw financiële toestand, analyseert de situatie en bepaalt waar de prioriteiten liggen. Wees eerlijk; enkel zo kunt u geholpen worden.

Er is bemiddeling mogelijk over de afbetalingstermijn, de verlaging van de intresten, de financiële sanctie (extra kosten) en het feit of de schuldvorderingen wel wettelijk zijn.

Schuldbemiddeling is belangrijk. Probeer de situatie correct in te schatten en zorg dat het de spuigaten niet uitloopt. Het ergste wat u kunt doen is: niks doen. Want hou er bijvoorbeeld rekening mee dat uw gegevens vanaf twee betalingsachterstanden in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België opgenomen worden. Dit bemoeilijkt als vanzelfsprekend het bekomen van nieuwe leningen.

Gerechtelijke Procedure

De wethouder voorziet twee soorten gerechtelijke procedures voor personen met betalingsmoeilijkheden.

De eerste loopt via de vrederechter en bestaat uit het indienen van een verzoekschrift tot het bekomen van betalingsfaciliteiten. De vrederechter kan een aflossingsplan overwegen.

Voor de tweede procedure moet een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling bij de arbeidsrechtbank van uw arrondissement ingediend worden. Deze stelt een schuldbemiddelaar aan die verantwoordelijk is voor de opstelling van een minnelijke aanzuiveringsregeling voor het geheel van uw schulden. Slaagt de bemiddelaar daar niet in, dan kan de rechter zelf een voorstel doen, dat eventueel een schuldkwijtschelding inhoudt.

Waarborgen

Wanneer de kredietnemer in gebreke blijft heeft de kredietverstrekker het recht waarborgen als loonsoverdracht en borgstelling toe te passen. Op voorwaarde dat deze in de kredietovereenkomst zijn opgenomen.

Zijn de betalingsmoeilijkheden te wijten aan ziekte of werkloosheid? Kijk dan of hier een bijkomende verzekering voor afgesloten heeft en wat de voorwaarden zijn.

 

Handige links

Visakaartkaart aanvragen

American Express aanvragen

Comments are closed.


Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...