Wetgeving

On August 23, 2010, in Handige Weetjes, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

Wetgeving m.b.t. elektronisch betaalverkeer

Op 1 februari 2003 trad de nieuwe wet voor het elektronisch betaalverkeer in werking. De wet geldt voor overschrijvingen en betalingen met gewone betaalkaarten en kredietkaarten, uitgegeven door zowel een financiële instelling als door een winkel, supermarkt of postorderbedrijf.

De wet betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen impliceert een aantal verplichtingen voor de uitgever en de gebruiker. Wij zetten ze voor u op een rij en plaatsen de kredietkaart in de schijnwerpers.

Wettelijke verplichtingen voor de consument

  • De wethouder verplicht u te allen tijde zo veilig mogelijk met uw kredietkaart om te gaan. Dit is natuurlijk een betrekkelijk vage regelgeving. U leest hierover meer in het luik rond “misbruik”.
  • Bij problemen belt u steeds onmiddellijk de door de uitgever aangeduide entiteit om uw kaart te blokkeren. Meestal is dit CardStop; het loont echter de moeite dit te verifiëren wilt u niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
  • Wenst u een verrichting te betwisten, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van 3 maanden.
  • U als gebruiker bent aansprakelijk voor frauduleus handelen of grove nalatigheid. In dat geval krijgt u uiteraard geen cent. Kan de uitgever u hier niet van beschuldigen dan draait u enkel op voor de verrichtingen die onrechtmatig plaatsvonden vóór u melding maakte van de diefstal of het verlies. Dit tot maximum 150€.

Wettelijke verplichtingen voor de uitgever

  • Al vóór het afsluiten van het contract heeft de uitgever wettelijk vastgelegde informatieplicht. Hij moet u informeren over zijn en uw verplichtingen en aansprakelijkheden, de gebruikslimieten en de wijziging ervan, de risico’s bij onrechtmatig gebruik en de te volgen procedure bij een vermoeden hiervan, de kosten van de kaart (het maximum ligt wettelijk vast) en de eventuele intrestvoet (in geval van een kredietkaart waar een kredietopening aan gekoppeld is).
  • Eens het contract is ondertekend, verplicht de wethouder de uitgever tot het periodiek verlenen van informatie over de voorbije verrichtingen. Hij bezorgt u op regelmatige basis uw rekeningafschriften (waarop een minimumaantal aan gegevens verplicht vermeld staat); schriftelijk of op een andere duurzame drager waar u toegang tot heeft (bijvoorbeeld een computer). Hij biedt u de mogelijkheid minimum 2 keer per jaar uw gebruikslimiet te wijzigen, én onmiddellijk nadat u misbruik heeft vastgesteld. Hij houdt uw elektronische verrichtingen minstens vijf jaar bij en geeft u de kans uw rekening op elk ogenblik te laten blokkeren.
  • De uitgever van uw kredietkaart heeft het recht de contractvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, op voorwaarde dat u hier minimum 2 maanden vooraf van op de hoogte gebracht wordt en u de kans heeft uw contract binnen die termijn kosteloos op te zeggen. Een verandering van intrestvoet moet niet 2 maand op voorhand gemeld worden; u behoudt wel het recht om het contract binnen de 2 maanden zonder kosten te verbreken.
  • Bij onrechtmatig gebruik – waarbij u geen fraude of grove nalatigheid ten laste kan gelegd worden – en slechte werking van terminals waardoor verrichtingen niet, slecht of ten onrechte werden uitgevoerd is de uitgever aansprakelijk. Bij betwisting van een bepaalde verrichting ligt de bewijslast bij de uitgever. Hij heeft daar maximaal 3 maand de tijd voor.

Wetgeving m.b.t. persoonlijke leningen

De kredietkaart met kredietopening valt onder de persoonlijke lening. Bijgevolg is hij aan dezelfde wetgeving onderworpen. Die wetgeving moet de consument beschermen tegen zichzelf (overmatige schuldenlast) en tegen kredietverleners (misbruik bij gebrek aan informatieverstrekking). En die bescherming gaat ver.

Van reclame en leuren voor de lening, informatieplicht en het solvabiliteitsonderzoek tot de werkelijke overeenkomst en de bedenktermijn. Alles is wettelijk vastgelegd.

Wetgeving m.b.t. handelspraktijken

Kredietkaarten zijn ook onderworpen aan de wet op de handelspraktijken. Dit impliceert het verbod op onrechtmatige bedingen. Dit zijn bedingen die een duidelijke onevenwicht creëren tussen de rechten en de plichten van de twee partijen (financiële instelling en consument).

 

Handige links

Visakaartkaart aanvragen

American Express aanvragen

Comments are closed.


Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...