Waarborgen

On August 23, 2010, in Handige Weetjes, by kredietkaarten-vergelijking.be
0

Waarborgen voor de consument

Wanneer u opteert voor een kredietkaart met kredietopening is het niet onverstandig om een aantal beschermende maatregelen te overwegen. Zo kunt u een verzekering afsluiten die u indekt tegen onvoorziene omstandigheden als ziekte, ongeval, werkloosheid, overlijden… U bent echter altijd vrij of en waar u dergelijke verzekering aangaat.

Dit zijn de drie meest courante verzekeringen die in het kader van een kredietkaart met kredietopening worden afgesloten.

  1. Schuldsaldoverzekering: Deze verzekeringsvorm dekt in geval van overlijden de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het krediet, afhankelijk van de afgesloten formule.
  2. Verzekering tegen ziekte en/of invaliditeit: Vanaf het moment dat de verzekerde officieel erkend is als ziek en/of invalide neemt deze verzekering de terugbetaling over. Zodra deze situatie ten einde is, stopt ook de terugbetaling door de verzekering.
  3. Verzekering tegen werkloosheid: Zodra de toestand van de verzekerde overeenkomt met de door de verzekering bepaalde voorwaarden inzake duur van de werkloosheid wordt de afbetaling door de verzekeringsmaatschappij verder gezet.

Voor kredietkaarten zonder kredietopening zijn dit soort waarborgen vrij ongebruikelijk. Ondanks hun naam verlenen ze u immers geen krediet, wel renteloos uitstel van betaling.

Waarborgen voor de kredietgever

Ook de kredietgever kan enkele zekerheden inbouwen om zich in te dekken tegen eventuele betalingsachterstanden bij een kredietkaart met kredietopening. Deze staan in de kredietovereenkomst vermeld.

Loonsoverdracht: De kredietgever kan in geval van betalingsachterstand rechtstreeks een deel van uw loon bij uw werkgever of een deel van uw vervangingsinkomen innen. Hoeveel dat deel precies kan bedragen is nauwkeurig gereglementeerd door de wet op de bescherming van het loon der werknemers en vastgelegd in het Gerechtelijk Wetboek.

In 2008 waren dit de schijven van het inkomen uit arbeid die voor overdracht of beslag in aanmerking kwamen. (De bedragen in onderstaande tabellen worden met 58€ verhoogd per kind ten laste):

Netto maandinkomen Percentage dat voor overdracht of beslag in aanmerking komt Bedrag dat voor overdracht of beslag in aanmerking komt
van 0 tot € 944 0% niets
van € 944,01 tot € 1.014 20% € 14
van € 1.014,01 tot € 1.119 30% € 31.50
van € 1.119,01 tot € 1.224 40% € 42
boven de € 1.224 100% alles

Dit waren in 2008 de schijven van het vervangingsinkomen (pensioenen, sociale uitkeringen, …) die voor overdracht of beslag in aanmerking kwamen:

Netto maandinkomen Percentage dat voor overdracht of beslag in aanmerking komt Bedrag dat voor overdracht of beslag in aanmerking komt
van 0 tot € 944 0 % niets
van € 944,01 tot € 1.014 20 % € 14
van € 1.014,01 tot € 1.224 40 % € 84
boven de € 1.224 100 % alles

Voorbeeld:

Stel, u hebt een netto-inkomen van 1200€ per maand. Dan wordt de overdracht of het beslag als volgt berekend:

U behoudt de eerste 944€. Op de tweede schijf (944,01€ tot 1014€) verliest u 14€; u behoudt 56€ van de 70€. Op de derde schijf (1.014,01€ tot 1.119€) verliest u 31,50€; u behoudt 73,50€ van de 105€. Uw vierde schijf bedraagt dan 81€ (van 1.119,01€ tot 1.224€) waar 40% van afgetrokken wordt; u verliest 34,02€ en behoudt 46,98€.

Borg: De borg is de persoon die zich ertoe verbindt het krediet terug te betalen indien de kredietnemer zijn verbintenissen niet langer nakomt. Deze waarborg voor de financiële instelling is weinig gebruikelijk bij het verstrekken van een kredietkaart met kredietopening. Bij twijfel of wanneer blijkt dat de consument eerder al betalingsmoeilijkheden had, kan hij deze clausule in het toetredingscontract opnemen.

Ook de borg is beschermd door de wet. De borg moet een exemplaar hebben van de kredietovereenkomst, waarin ook expliciet het bedrag vermeld is waarvoor hij borg staat. Hij wordt ingelicht bij betalingsachterstanden en er wordt pas een beroep gedaan op hem wanneer de stappen die hij tegenover de kredietnemer ondernam zonder resultaat bleven. De borgstelling is beperkt tot vijf jaar. Daarna kan de termijn enkel mits expliciete instemming hernieuwd worden.

De kredietgever zal ook de borg onderwerpen aan een solvabiliteitsonderzoek zodat hij de toestand correct kan inschatten.

 

Handige links

Visakaartkaart aanvragen

American Express aanvragen

Comments are closed.


Looking for something?

Use the form below to search the site:


Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!

Visit our friends!

A few highly recommended friends...

Archives

All entries, chronologically...